Kreetan työ ja huvi

Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Kreetan Työ ja Huvi ky (Y-tunnus 2470900-6)

Asematie 7 A 14

P. 040 5480479

kreetta@tyojahuvi.fi

 

Yhteyshenkilö

Kreetta Luoma

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

 

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

 

Mikäli rekisteröity ei toimita pyydettyjä tietoja siltä osin kuin tiedot liittyvät tapahtumaan ilmoittautumiseen, Rekisterinpitäjä ei voi ottaa vastaan rekisteröidyn ilmoittautumista eikä pyytää sitoutua tapahtumaan osallistumista koskevaan rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen.

 

Henkilötietojen säilytysaika

Tapahtumaan ilmoittautumisen yhteydessä kerättyjä henkilötietoja säilytetään 36 kk tapahtuman päättymisen jälkeen.

Yksilöivät tiedot poistetaan tai anonymisoidaan, kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

 

Rekisterin henkilöryhmät sekä tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän tai sen asiakkaan järjestämään tapahtumaan osallistujia, tai markkinointiluvan antaneita.

 

Rekisterissä voidaan käsitellä muun muassa rekisterinpitäjän tai sen asiakkaan tapahtumaan ilmoittautuneen rekisteröidyn etu- ja sukunimi, sekä mahdolliset yhteystiedot ja tapahtumaan liittyen annetut tarpeelliset tiedot. Rekisteröidyn itsensä syöttämät ilmoittautumistiedot tapahtumaan ovat oletuksena. Näitä tietoja käytämme personoituun palveluun ja viestintään, markkinointitarkoituksiin, yhteystietojen vaihtamiseen:

 

- Henkilön etu- ja sukunimi -> Henkilön/tapahtuman osallistujan tunnistamiseen

- Yrityksen organisaation nimi -> Osallistujan edustaman tahon tunnistamiseen

- Sähköposti -> Henkilön tunnistamiseen sekä viestinnän personointiin

- Puhelinnumero -> Henkilön tunnistamiseen sekä viestinnän personointiin

- muut rekisteröidyn antamat tiedot

 

Säännönmukaiset tietolähteet

Osallistujan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmä Kongressi (Data Prisma).

 

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä tapahtuman sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Rekisterinpitäjä vastaa, että alihankkijoiden järjestelmät ja itse toimijat ovat GDPR yhteensopivia.

 

Rekisterin suojauksen periaatteet

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina riittävän vahvojen salasanojen takana. Yrityksen laitteet ovat yrityksen omissa tai vuokratuissa tiloissa valvonnan alla. Rekistereistä ei ole paperikopioita. Rekisteritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

 

- pyytää Rekisterinpitäjältä kaikki häntä itseään koskevat tiedot sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

- tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kirjallisena rekisterin pitäjälle. Rekisteröidyillä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

- niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

- tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

 

Tietosuojaselosteen muutokset

Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojaselostetta.

 

Tietosuojavaltuutetun toimisto

PL 800

00521 Helsinki

tietosuoja@om.fi

029 566 6700